Stichting OSO-Rotterdam

Dreigend tekort medisch personeel in centrum

Huisartsen hebben een brandbrief gestuurd aan het gemeentebestuur over het dreigend tekort aan medisch personeel in het centrum.

Dit is geen nieuw probleem. Wij hebben dit ook aangekaart maar zij geeft aan dat zij geen bevoegdheden heeft om dit te verbeteren. Wij leggen ons daar niet bij neer omdat wij vinden dat er voor elke wijk in Rotterdam voldoende medisch personeel aanwezig moet zijn. We zullen dit nogmaals aankaarten in ons volgende overleg met het gemeentebestuur.

Problemen met huurtoeslag

Eind december vorig jaar verscheen er een artikel in het online nieuwsblad Biz over het vervallen van de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag in 2020 gaan vervallen. Op de site van de belastingdienst kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag

Op 6 januari dit jaar verscheen er weer een artikel over dit onderwerp. Ditmaal in de telegraaf. Uit dit artikel blijkt dat huurders geld mislopen.

Eén van onze speerpunten is Wonen. Wij hebben elke 3 maanden overleg met de gemeente en zullen dit ook zeker onder de aandacht brengen.

Ouderen in Rotterdam: Veilig Vooruit !!!

Verkeersveiligheid is een onderwerp waar het vaak over gaat in de kranten en het nieuws en ook op verjaardagen en bij de bridgeclub.  We hebben er namelijk allemaal dagelijks mee te maken; je veilig voelen in het verkeer is voor iedereen belangrijk. Daarom staat het hoog in het vaandel bij de gemeente Rotterdam!

In het nieuwe verkeersveiligheidsplan de gemeente veel aandacht voor senioren. Vandaar ook dit bericht: graag brengen we jullie op de hoogte van onze plannen, trainingen en bijeenkomsten. Wilt u het plan lezen, kijkt u dan op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkeersveiligheid/

Continue reading

Reactie wethouder Grauss

In een eerder bericht hebben we u kennis laten nemen van de brief die wij gestuurd hebben aan wethouder Grauss. Daarin hebben wij onze zorgen geuit over de aanbesteding van de mantelzorg. Inmiddels hebben wij een reactie mogen ontvangen van wethouder Grauss.

Continue reading

Aanbesteding Mantelzorg

Ook op het gebied van de mantelzorg zijn wij actief. De komende aanbestedingen op dit gebied baren ons grote zorgen. De contracten lopen eind dit jaar af. En voor zover wij kunnen zien zijn er geen maatregelen genomen om de overgangsfinanciering te regelen.  Wij hebben deze zorgen in een e-mail naar de betreffende wethouder geuit zoals u in onderstaande tekst kunt lezen.

“Wij hebben begrepen dat  er onlangs overleg heeft plaatsgevonden over de komende aanbestedingen voor ondersteuning VW en Mantelzorgondersteuning. De huidige opdracht die bij CVD rust zou op 31 december 2019 aflopen.  Wat wij in dat verband begrijpen is dat de nieuwe gunning voor het Mantelzorgsteunpunt, advies op maat en trainingen eerst enige maanden later afkomen. Deze activiteiten berusten op dit moment bij de CVD Vrijwilligerswerk & Mantelzorg die daartoe 15 vaste contractanten en 6 tijdelijke contractanten in dienst heeft. De financiering voor hen stopt op 31 december a.s. en er lijkt geen overgangsfinanciering voorzien tot het moment van de nieuwe gunningen, zelfs als die weer bij CVD terecht komen.”

 

Mocht onze informatie kloppen dan betekent dit niet alleen een sociaal en financieel probleem voor betrokkenen, maar tevens ligt de mantelzorgondersteuning maanden lang stil. Er zou ook geen verplichting zijn voor de eventueel nieuwe partij om deze deskundigen over te nemen, iets dat bij de gunningen destijds bij Welzijn wel degelijk een vereiste was waardoor expertise die decennia is opgebouwd verloren zou kunnen gaan.

Ontwikkelingen huurprijzen

Wij maken ons al jaren sterk om de problemen op de woningmarkt onder de aandacht van de politiek te krijgen. Nu de problemen echt de pan uit rijzen heeft ook de politiek zijn blik hierop gevestigd. Omdat wij ons ernstig zorgen maken over de ontwikkelingen rond de huurprijzen van woningen hebben wij een brief gestuurd aan beide wethouders die dit in portefeuille hebben. Hierin hebben we helder en duidelijke de probleemstelling verwoord en mogelijke oplossingen aangevoerd om dit te verzachten.

Coalitie Erbij viert eerste lustrum

Coalitie Erbij viert dit jaar haar eerst lustrum. Wij vieren dit graag met hen mee. Bij elk feestje hoort natuurlijk een cadeau. In het kader van de bestrijding van de eenzaamheid, die als een van de speerpunten van onze stichting geldt, lijkt het ons een leuk cadeau als mensen zich opgeven als vrijwilliger voor de 75+ huisbezoeken. Zo helpt u mee om de eenzaamheid onder de Rotterdamse ouderen te verminderen. Adressen om u aan te melden kunt u vinden in de gebiedsgidsen.

Meer scootmobiel stallingen

Wij hebben verschillende klachten gehad over het stallen van scootmobielen. Op last van de brandweer en de woningstichtingen mogen scootmobielen niet in de hal van de flat geparkeerd worden. Maar waar dan wel ? Wij hebben dit groeiende probleem aangekaart bij wethouder Kurvers (Wonen) en wethouder de Langen (ouderenbeleid). Eind dit jaar worden de definitieve plannen bekendgemaakt. Een van de vele ideeën is om fietsenstallingen en containerruimtes bij ouderenflats om te bouwen tot stallingen voor scootmobielen.

Artikel Telegraaf parkeerproblemen scootmobielen.

AD 23 juli 2019

Masterplan Ouder en Wijzer

Op 10 juli was het dan eindelijk zover. Wethouder Sven de Langen presenteerde het masterplan Ouder en Wijzer. Een programma wat het beleid beter moet afstemmen op de behoeftes van de ouderen in Rotterdam. De plannen zijn duidelijk er moet in iedere wijk een centraal punt komen waar wonen, welzijn en zorg slimmer verdeelt zijn. Zodat het prettiger leven wordt.

Uitvoeringsprogramma Rotterdam ‘Ouder en Wijzer’

Rotterdam wil een stad zijn waar je samen met anderen, gezond en vitaal oud kunt worden en waar, als het zelf niet meer gaat, passende zorg en ondersteuning is. Hierover gaat het uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder en Wijzer.

Dit programma bevat concrete acties om die ambitie waar te maken.

In 2035 is één vijfde van de totale Rotterdamse bevolking ouder dan 65 jaar. Dat betekent veel kennis en ervaring van een generatie ouderen die de stad veel te bieden heeft. Het stelt ook andere eisen aan de stad. Aan de voorzieningen, de woningen, de woonomgeving en aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Bijna honderd partners werken hierin samen.

Stichting OSO-Rotterdam is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van dit programma. In de aanloop hier naartoe hebben wij een groot aantal aanbevelingen gedaan. Op 10 juli is het plan gepresenteerd. 

We kunnen als Stichting OSO tevreden zijn met het feit dat veel van onze aanbevelingen zijn gehonoreerd.